+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Dù là qua lời lãi kinh doanh, đào tạo, chuyển giao công nghệ hay hỗ trợ bằng hiện vật, chúng tôi luôn mong muốn các bên liên quan được hưởng lợi khi hợp tác với AUSTREX.

Cộng đồng tổng hợp nguồn cung ứng- Hỗ trợ nhà nông

AUSTREX tổng hợp nguồn vật nuôi gia súc trên phạm vi quốc tế, mang lại thu nhập và việc làm cho người dân sống trong các quốc gia này và đưa họ vào những thị trường xuất khẩu quốc tế có giá trị cao.

Tại Úc, AUSTREX đã có 26 đầu cầu chăn nuôi vật nuôi gia súc, xuyên suốt Tây Úc, bang Victoria và Tasmania, mang lại thu nhập và việc cho những gia đình đó và đem lại hiệu quả tích cực về quyền lợi động vật.

Những hoạt động của chúng tôi mở ra cơ hội cho các hoạt động kinh tế khác trong những cộng đồng này, bao gồm nhà thầu, phi công trực thăng, thú y, các công ty vận tải, các nhà cung cấp thức ăn, chế tạo thiết bị .v.v

Cộng đồng khách hàng-Công nghệ và đào tạo

AUSTREX cung cấp vật nuôi gia súc, công nghệ và đào tạo chất lượng cho khách hàng, giúp tăng cao sản xuất, chất lượng, khả năng và thu nhập cộng  đồng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more