+61 7 3041 2800 | Level 8, 10 Eagle St, Brisbane QLD 4000

SẢN PHẨM DI TRUYỀN

AUSTREX kết hợp với đối tác liên doanh để cung ứng các sản phẩm di truyền trong phạm vi gia súc tới các khách hàng trên toàn cầu. Các sản phẩm bao gồm:

  • Bò cho Sữa-Bò đã qua kiểm duyệt
    Tinh dịch lấy từ những chú bò đực đứng đầu hiệu suất ABV của Úc. Phôi lấy từ những con bò cái có sức sản xuất cao.
  • Bò cho Thịt-  Bò đực chất lượng cao, đã được đăng ký, tuyển chọn từ đàn có giá trị chăn nuôi ước tính cao nhất
    Tinh dịch và phôi lấy từ tất cả các giống.
  • Cừu- Cừu chất lượng cao đã được đăng ký
    Tinh dịch và phôi lấy từ các giống Texel, Dorset, Suffolk, Dorper và nhiều giống khác.

Make an enquiry

Call us today
Or +61 7 3041 2800

Request a callback


Subscribe to our newsletter


* Denotes a required field.

Find out more